registrering af behandlersted

Bekendtgørelse om registrering af og tilsyn med offentlige og private behandlingssteder m.v.
(nr. 1405 af 1. december 2017)

Nedenfor er reglerne uddybet omkring registrering af behandlingssteder, der udfører alternativ behandling.

Registreringspligten omfatter alle offentlige og private behandlingssteder, hvor sundhedspersoner udfører sundhedsfaglig behandling, herunder undersøgelse, diagnosticering, sygdomsbehandling, fødselshjælp, genoptræning, sundhedsfaglig pleje samt forebyggelse og sundhedsfremme i forhold til den enkelte patient.

Ved sundhedspersoner forstås personer, der er autoriserede af Styrelsen for Patientsikkerhed til at varetage sundhedsfaglige opgaver, og personer, der handler på disses ansvar samt andre personer, der udøver sundhedsfaglig virksomhed inden for sundhedsvæsenet. Autoriserede sundhedspersoner omfatter læger, tandlæger, kiropraktorer, sygeplejersker, jordemødre, ergoterapeuter, fysioterapeuter, bioanalytikere, kliniske diætister, radiografer, bandagister, kliniske tandteknikere, tandplejere, optikere, kontaktlinseoptikere, optometrister, fodterapeuter og social- og sundhedsassistenter.

En klinik, hvor en alternativ behandler (f.eks. en akupunktør) udfører alternativ behandling (f.eks. akupunktur), er som udgangspunkt ikke omfattet af Styrelsen for Patientsikkerheds tilsynsordning, og skal derfor ikke registreres i Behandlingsstedsregistret.

Dog vil en sådan klinik, f.eks. en akupunkturklinik, være omfattet, hvis en af følgende betingelser er opfyldt:

  • Behandleren er en autoriseret sundhedsperson
  • Behandleren handler på en autoriseret sundhedspersons ansvar, dvs. som medhjælp for sundhedspersonen
  • Behandlingen bliver offentlig finansieret helt eller delvist.

Er ingen af disse betingelser opfyldt, skal klinikken for alternativ behandling (eks. akupunkturklinikken) altså ikke registreres i Behandlingsstedsregistret som behandlingssted.

Sundhedspersoners ansvar og pligter og tilsynet hermed

En autoriseret sundhedsperson er under udøvelsen af sin virksomhed forpligtet til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed, herunder ved benyttelse af medhjælp, økonomisk ordination af lægemidler m.v. jf. § 17 i bekendtgørelse nr. 990 af 18/08/2017 af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed.

En sundhedsperson, der udfører sundhedsfaglig behandling, er således pålagt ansvar og pligter af hensyn til patientsikkerheden og er underlagt styrelsens tilsyn.

Mulighed for frivillig fraskrivelse af autorisation

Et behandlingssted uden sundhedspersoner skal ikke registreres i Behandlingsstedsregistret, idet Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn ikke omfatter personer, der ikke (længere) er sundhedspersoner. Jf. definition af sundhedsperson ovenfor.

En autoriseret sundhedsperson kan vælge frivilligt at fraskrive sig sin autorisation, jf. § 10 d i bekendtgørelse af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed. Hvis den autoriserede sundhedsperson gør dette, vil personen ikke længere være en sundhedsperson. Dog vil personen fortsat være en sundhedsperson, hvis vedkommende fungerer som en autoriseret sundhedspersons medhjælp eller udfører sundhedsfaglig virksomhed inden for sundhedsvæsenet, se definition af sundhedsperson ovenfor.

Har en sundhedsperson med et forbeholdt virksomhedsområde, f.eks. en læge, tandlæge eller kiropraktor, fraskrevet sig autorisationen, må vedkommende ikke udføre behandling, der er forbeholdt f.eks. læger, tandlæger eller kiropraktorer.

Efter en autorisationsfraskrivelse må personen heller ikke længere benytte sin forbeholdte titel. En fodterapeut, der har fraskrevet sig sin autorisation, må derfor ikke længere kalde sig fodterapeut.

Vejledningen om registrering af og tilsyn med offentlige og private behandlingssteder
(nr. 10202 af 1. december 2017

Er du i tvivl om du skal registrere din klinik så klik her.