REGLER FOR DANSKE KINESIOLOGERS ETISKE RÅD

Stk. 1. Danske Kinesiologers Etiske Råd består af 5 medlemmer, som vælges på den årlige generalforsamling. Mindst 3 medlemmer skal være Gr.3., Gr.4. eller Gr.5 medlemmer. Medlemmerne vælges for 2 år ad gangen. Der tilstræbes en bred repræsentation fra alle foreningens grupper.

Stk. 2.   Danske Kinesiologers Etiske Råd behandler klager, der er indgivet til Rådet fra klienter, medlemmer af Danske Kinesiologer eller andre, der ønsker at indbringe en klage. Klagen skal indsendes skriftligt til Rådet, og en kopi af klagen skal tilgå den indberettede kinesiolog. Sagsbehandlingen skal være afsluttet inden 8 uger.

Stk. 3. Ingen af Etisk Råds medlemmer må være medlem af Danske Kinesiologers forretningsudvalg, medlem af foreningens udvalg eller være ansat i en stilling, der vil kunne svække tilliden til Etisk Råd.

Stk. 4. Etisk Råd skal have en sammensætning, der er betryggende for parterne i en klagesag. Et medlem af Etisk Råd kan ikke deltage i behandlingen af en sag, hvor vedkommende har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald, eller have tætte relationer til personer, der har en sådan interesse. Endvidere må ingen personer deltage i en sagsbehandling, såfremt der i øvrigt foreligger omstændigheder, der kan vække tvivl om vedkommendes upartiskhed.

Stk. 5. Klienter kan klage over den behandling, de har fået af en af Danske Kinesiologers medlemmer, herunder over en manglende overholdelse af Danske Kinesiologers etiske regler og god klinisk praksis. Nuværende og tidligere medlemmer samt ansøgere om medlemskab og registrering kan indbringe sager om berettigelsen af foreningens afgørelser i relation til medlemskab og registrering for Etisk Råd. I øvrigt kan enhver indhente vejledning hos og/eller indbringe en sag for Etisk Råd.

Stk. 6. Etisk Råd skal tilstræbe en hurtig sagsbehandling af indbragte sager.

Stk. 7. Der skal ske partshøring over forslag til afgørelser. Parterne skal efter anmodning have indsigt i det materiale, der indgår i sagen, inden for 4 uger efter anmodningens modtagelse. Etisk råd skal indhente relevante oplysninger til sine afgørelser. Viser der sig senere at være væsentlige ændringer i afgørelsesgrundlaget, giver det adgang til at genoptage sagen. Frist for indbringelse af sag for Etisk Råd er 2 år fra behandlingen blev afsluttet eller afgørelsen vedrørende medlemskab eller registrering blev meddelt til den pågældende alternative behandler.

Stk. 8. Etisk Råd kan anmode sagens parter om at give personligt møde.

Stk. 9. Etisk Råd skal skriftligt begrunde afgørelserne.

Stk. 10.  Etisk Råd kommer med en kort årsberetning på generalforsamlingen.

Stk. 11. Danske Kinesiologers Etiske Råd vurderer, om nye uddannelser opfylder foreningens etiske kriterier, som beskrevet i Danske Kinesiologers fagidentitet, hvorpå en indstilling til generalforsamlingen om eventuel optagelse af den nye uddannelse kan finde sted.

Stk. 12. Sager afgøres ved simpelt flertal. Stemmeresultatet i afgørelsen skal offentliggøres.

Stk. 13. Danske Kinesiologers Etiske Råd har mulighed for at indkalde konsulentbistand, når dette skønnes formålstjenstligt.

Stk. 14. Danske Kinesiologers Etiske Råd skal tilse, at Danske Kinesiologers medlemmer overholder gældende lovgivning, foreningens etiske regler og regler for god klinisk praksis.

 

Finder Danske Kinesiologers Etiske Råd, at et medlem overtræder gældende lovgivning, Danske Kinesiologers etiske regler og regelsæt for god klinisk praksis, kan rådet sanktionere medlemmet ved irettesættelse, eksklusion eller afregistrering.