Kursus- og meritudvalg

Kursus- og meritudvalget består af 7 medlemmer.  For at se medlemmerne af udvalget – klik her

Formanden for Forretningsudvalget og uddannelsesvejlederen i Danske Kinesiologer er fødte medlemmer af Kursus- og meritudvalget.

Formanden for Forretningsudvalget er automatisk formand i Kursus- og meritudvalget.

Det tilstræbes, at udvalget repræsenterer medlemmerne i Danske Kinesiologer bredt. Der kan udpeges blandt gruppe 3, 4, 5 medlemmer.

Instruktørgruppen udpeger 3 medlemmer til Kursus- og meritudvalget. Forretningsudvalget udpeger 2 medlemmer til Kursus- og meritudvalget.

Udpegning af medlemmer sker umiddelbart efter den ordinære generalforsamling i marts måned hvert 2.år (i lige år). Stopper et medlem før tid, udpeger FU et nyt medlem

Kursus- og meritudvalgets opgave:

 • at behandle ansøgning om merit for gennemgået kursus/uddannelse.
 • at varetage Danske Kinesiologers interesser i forhold til registrering af alternative behandlere: RAB-ordningen.
 • at varetage medlemmernes ret til at bruge titlerne DK-Kinesiolog, DK-Kinesiolog RAB og Kinesiolog RAB. Er der tvivl bliver medlemmerne bedt om at sende en meritansøgning, der efterfølgende behandles i udvalget.
 • at være sparringspartner for FU i forbindelse med arbejdet omkring optagelse af ny kinesiologiuddannelse i Danske Kinesiologer
 • at godkende kinesiologikurser.

Procedure for godkendelse af kinesiologikursus:

Kursus- og meritudvalget tager sig af at godkende kinesiologikurser på baggrund af indsendte ansøgninger.

Et kinesiologikursus kan godkendes, når 50 % af timetallet eller mere andrager muskeltestning.

GR.5 medlemmer/instruktører i Danske Kinesiologer kan søge kursus- og meritudvalget om at få godkendt kinesiologikurser.

Kursus- og meritudvalgets opgave:

 • at behandle ansøgning om merit for gennemgået kursus/uddannelse.
 • at varetage Danske Kinesiologers interesser i forhold til registrering af alternative behandlere: RAB-ordningen.
 • at varetage medlemmernes ret til at bruge titlerne DK-Kinesiolog, DK-Kinesiolog RAB og Kinesiolog RAB. Er der tvivl bliver medlemmerne bedt om at sende en meritansøgning, der efterfølgende behandles i udvalget.
 • at godkende kinesiologikurser.

Procedure for godkendelse af kinesiologikursus:

Kursusansøgningen sendes skriftligt til Kursus- og meritudvalgets formand. Det kan ske via mail til formand@kinesiologi.dk eller til den siddendes formands postadresse.

Formand for Kursus- og meritudvalget læser og tjekker om ansøgningen er fyldestgørende. Hvis der er mangler, sendes besked til ansøger, der kan besvare/ændre sin ansøgning. Når ansøgning er fyldest gørende sendes den til Kursus- og meritudvalgets medlemmer.

For hurtigere sagsbehandling anbefales det at Kursus- og meritudvalget må sagsbehandle via mailkorrespondance. Her kan sagsbehandlingstiden være op 2 måneder fra modtagelse af den færdige ansøgning til der afgives svar til kursusansøger.

Medlemmerne af Kursus- og meritudvalget er instrueret i det etiske i at modtage materiale via mail. Medlemmerne må gemme materialet på computeren, indtil ansøgningen er behandlet og godkendt. Herefter slettes manualen.

Sendes kursusansøgningen til formandens postadresse, forbliver materialet hos formanden indtil  Kursus- og meritudvalgs mødet der afholdes ved kommende årsmøde. Materialet kopieres ikke men fremlægges på mødet.

I tilfælde af, at ansøgeren sender en kursusansøgning, men ikke vil fremsende sit kursusmateriale, må ansøgeren være indstillet på at afvente et fysisk møde i Kursus- og meritudvalget, som afholdes i forbindelse med årsmødet.

Når Kursus- og meritudvalget modtager ansøgningsmaterialet, vil der efterfølgende være en dialog i Kursus- og meritudvalget omkring tilsendte materiale. Ønskes der yderlige supplerende oplysninger, tages der kontakt via formanden til ansøger.

Ansøger får skriftlig besked om godkendelse af kurset, hvorefter kinesiologikurset bliver tilføjet i Danske Kinesiologers kursuskatalog ved førstkommende opdatering.

GR.5 medlemmer/instruktører i Danske Kinesiologer kan søge Kursus- og meritudvalget om at få godkendt kinesiologikurser.

Kursus- og meritudvalget sikrer sig at ansøger er GR.5 medlem af Danske Kinesiologer, eller har de nødvendige kvalifikationer til at blive det.

Et kinesiologikursus kan godkendes, når 50 % af timetallet eller mere andrager muskeltestning.

Ansøgning om godkendelse af et kursus skal indeholde:

 • Kursusbeskrivelse, der indeholder:
 • Kursets målsætning,
 • Undervisningslektioner/timer
 • Forudsætninger for deltagelse i kurset
 • Kildehenvisninger
 • Litteraturliste
 • Beskrivelse af eksamensform
 • Kursusmanual, der viser hvilken undervisning de studerende / kursisterne modtager, samt
 • Kildehenvisninger
 • Litteraturliste

Forretningsudvalget – 2019