pure hand to create is a major feature of richardmillereplica watches. supply cheap https://patekphilippe.to. this is actually backed up feasible and complicated benefits replica rolex forum endlessly strengthen outstanding the watchmaking arena society. online store offers best swiss https://www.youngsexdoll.com/ with cheap prices. welcome to our reallydiamond shop.

Hvad er en Registreret Alternativ Behandler (RAB)

En Registreret Alternativ Behandler er en behandler, som er medlem af en brancheforening, der er godkendt som registreringsansvarlig forening af Sundhedsstyrelsen på baggrund af, at de lever op til nærmere fastsatte krav inden for uddannelse, efteruddannelse, etik, god klinisk praksis, journalføring m.m.

Danske Kinesiologer har fastsat følgende minimumskrav til uddannelsen til Kinesiolog RAB:

 • 250 timer kinesiologi samt 10 timer praktik
 • 200 timer fysiologi og anatomi
 • 100 timer sygdomslære
 •    50 timer psykologi 
 •    10 timer klinikvejledning/klinikbehandling og vejledning/basal sundhedslovgivning, herunder autorisationslovenes bestemmelser om forbeholdt virksomhed og lægelovens øvrige kvaksalveribestemmelser
 • 50 timer med introduktion til andre alternative behandlingsformer, heraf min. 25 timer i kost og ernæring
 • 12 timer førstehjælp

Hvorfor bruge en Registreret Alternativ Behandler?

– Fordi du kommer i gode hænder hos en person, hvis uddannelse er blevet lovmæssigt grundfæstet og løbende opdateres

– Fordi du derved sikrer dig den bedst mulige behandling indenfor det område du har valgt.

– Fordi du sikrer dig at din behandler arbejder professionelt ud fra en høj etisk standard og god klinisk praksis.

– Fordi du gennem loven er sikret klageadgang til den pågældende behandlers brancheforenings Etisk Juridisk Råd med appelmulighed hos de danske domstole. – Registrerede Alternative Behandlere har tavshedspligt med hensyn til de oplysninger om private forhold og andre fortrolige oplysninger, som de gennem deres faglige virksomhed får om deres brugere.           

Hvordan finder du en kinesiolog RAB? Når du søger en kinesiolog under “FIND EN KINESIOLOG” vil det i feltet type fremgå, hvilke af vore medlemmer, som er RAB-registrerede.

Hvilke krav stiller registreringsloven? Foranlediget af Sundhedsrådets arbejde blev lov nr. 351 af 19. maj 2004 om en branche-administreret registreringsordning for alternative behandlere en realitet. Loven giver alternative/komplementære behandlere, der opfylder nærmere fastsatte krav mulighed for at benytte titlen Registreret Alternativ Behandler (RAB).  RAB loven:

Behandleren:

 • Er medlem af en registreringsansvarlig brancheforening.
 • Har en sundhedsmæssig uddannelse på sammenlagt minimum 660 timer. En lektion skal være af minimum 45 minutters varighed. Uddannelsen skal omfatte minimum 250 undervisningstimer eller timer i det primære fagområde (behandlingsform).
 • Overholder krav om ajourføring/efteruddannelse.
 • Overholder brancheforeningens vedtægter, etiske regler og regelsæt for god klinisk praksis.

Brancheforeningen (i denne sammenhæng Danske Kinesiologer):

 • Skal have eksisteret i minimum 2 år.
 • Skal være demokratisk i sin opbygning med vedtægter.
 • Skal være i besiddelse af et klagenævn, hvortil brugere kan klage over den behandling, de har fået af foreningens medlemmer.
 • Skal være i besiddelse af etiske regler samt regelsæt for god klinisk praksis.

Dette regelsæt skal som minimum indeholde bestemmelser om, at medlemmerne:

 1. skal udvise omhu og samvittighedsfuldhed i deres faglige virke, herunder gøre brug af midler og metoder, som er forsvarlige og som de er kvalificerede til at benytte.
 2. skal anbefale en bruger at søge læge m.v., hvor dette må anses for indiceret.
 3. skal overholde lovgivningen, herunder afstå fra at fraråde en lægeordineret behandling eller benytte behandlingsmetoder, som det er forbeholdt bestemte autoriserede sundhedspersoner at anvende.
 4. skal løbende vedligeholde og opdatere deres faglige viden.
 5. skal give brugerne saglig og nøgtern information om behandlingen og de forventninger, de kan have hertil.
 6. skal føre optegnelser over deres behandlinger af den enkelte bruger, herunder om indikation samt den behandling og den information der er givet, og
 7. har tavshedspligt med hensyn til de oplysninger om private forhold og andre fortrolige oplysninger, som de gennem deres faglige virksomhed får om deres brugere.

Danske Kinesiologers regler for opdatering og vedligeholdelse af titlen RAB-registreret.

Et RAB-registreret medlem skal over en periode på 2 år opdatere med 15 timer. Opdateres med flere timer, kan der overføres op til 45 timer til næste perioder. Er der optjent mere end 45 timer, kan disse ikke medregnes.

Der kan kun opdateres med kinesiologikurser, der er godkendt af Danske Kinesiologer. Disse kurser fremgår af kursuskataloget, som ligger på Danske Kinesiologers hjemmeside: https://danskekinesiologer.dk/kursuskatalog-studiehaandbog/  Udenlandske kurser godkendt internationalt af andre kinesiologiorganisationer er som udgangspunkt også godkendt til opdatering af RAB.

Såfremt et medlem ikke har optjent timer nok til RAB-opdatering kan der søges om begrænset udsættelse hos Kursus- og Meritudvalget, såfremt der er en gyldig grund.

Hvis bestået eksamen i grunduddannelse i Kinesiologi eller bestået eksamen til DK kinesiolog er mere end 2 år gammel, og medlemmet ønsker en RAB-registrering, skal medlemmet dokumentere at have vedligeholdt sin uddannelse på lige fod med allerede RAB – registrerede medlemmer.

Lov om en brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere: Lov nr. 351 af 19.05.2004

Bekendtgørelse nr. 978 af 01.10.12

Danske Kinesiologers RAB-registrerede medlemmer: