Etisk Råd

Danske Kinesiologer har vedtaget etiske regler for alle udøvende medlemmer. Det Etiske Råd varetager klager fra klienter og medlemmer af foreningen.

Eventuelle klager skal fremsendes skriftligt til Etik Råd –

v/formand Solveig Rasmussen, Vesterhavsvej 14, 6852  Billum med en kopi af klagen til den indberettede kinesiolog.

Etiske regler

Stk. 1. Medlemmerne skal overholde gældende lovgivning.

Stk. 2. Jeg udviser omhu og samvittighedsfuldhed i mit faglige virke, og gør kun brug af forsvarlige metoder, som jeg er kvalificeret til at benytte.

Stk. 3. Jeg arbejder med mine klienter og kursister med respekt for deres integritet, og jeg overholder tavshedspligten med hensyn til de oplysninger om private forhold og andre fortrolige oplysninger, som jeg gennem min faglige virksomhed får om mine klienter.

Stk. 4. Jeg arbejder med mine klienter på en sådan måde, at det står klart, at jeg respekterer klientens autoritet. Det er klientens valg at fortolke og anvende den information, der fremkommer gennem brugen af kinesiologien.

Stk. 5. Jeg forpligter mig til overfor klienterne, at give saglig og nøgtern information om behandlingen og de forventninger, de kan have hertil, og jeg giver ikke løfte om helbredelse.

Stk. 6. Jeg forpligter mig til at føre optegnelser over behandlinger af den enkelte klient, herunder om indikation for behandlingen og om den information, der er givet.

Stk. 7. Jeg forpligter mig til at anbefale klienter at søge læge, hvor dette må anses for indiceret.

Stk. 8. Jeg afstår fra at fraråde en lægeordineret behandling eller benytte behandlingsmetoder, som det er forbeholdt bestemte autoriserede sundhedspersoner at anvende. Jeg stiller ikke medicinske diagnoser, ordinerer eller regulerer ikke medicin og behandler ikke sygdomme, medmindre jeg har en uddannelse /autorisation, der berettiger mig dertil.

Stk. 9. Jeg anvender udelukkende muskeltesten som et værktøj, der kan give feedback til klienten om nye og bedre muligheder.

Stk.10. Når jeg udtaler mig i egenskab af kinesiolog, tilstræber jeg saglighed og nøjagtighed på en sådan måde, at misforståelser eller skade for erhvervet og kinesiologien undgås.

Stk.11. Jeg forpligter mig til at leve op til almindelig god forretningsmoral.

Stk.12. Jeg behandler mine kolleger etisk og kollegialt, som jeg selv ønsker at blive behandlet.

Stk.13. Jeg fremsætter ikke overfor klienter eller offentligheden kritik af den behandlervirksomhed, som udføres af en kollega.

Stk.14. Finder jeg, at en anden terapeut driver uforsvarlig behandlervirksomhed bør jeg henvende mig herom til pågældende. Er det ikke muligt at henvende mig til pågældende terapeut, henvender jeg mig til pågældendes faglige organisation.

Stk.15. Enhver kan indhente vejledning eller indbringe en sag for Etisk Råd.

Stk. 16. Jeg forpligter mig til løbende at vedligeholde og opdatere min faglige viden.